Σκοπός και Στόχοι της Εκπαίδευσης
 

Πρωταρχικός σκοπός στο Δημοτικό σχολείο, είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη εκπαίδευση, καθώς και η ισορροπημένη και ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών μας, σε γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό επίπεδο.

Σε κάθε μαθητή παρέχουμε την ευκαιρία να:

 • Καλλιεργήσει την ικανότητα ορθής χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου.
   
 • Αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και να οικοδομήσει τους μηχανισμούς που συμβάλλουν στην αφομοίωσή τους.
   
 • Αναπτύξει την ικανότητα για κριτική σκέψη και λογική κρίση.
   
 • Διαμορφώσει αποδεκτά κοινωνικά πρότυπα και ηθικές-ανθρωπιστικές αξίες.
   
 • Αναπτύξει το αισθητικό κριτήριο ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσει τον πολιτισμό και την τέχνη.
   
 • Ευαισθητοποιηθεί για περιβαλλοντικά θέματα.
   
 • Διαμορφώσει συνείδηση δημοκρατικού πολίτη.
   
 • Ανακαλύψει και να καλλιεργήσει τα ατομικά του ταλέντα.
   
 • Καλλιεργήσει δεξιότητες.
   
 • Γίνει τεχνολογικά και ψηφιακά εγγράματος.
   
 • Kοινωνικοποιηθεί και να αναπτύξει διαπροσωπικές σχέσεις που τις χαρακτηρίζει η ευγένεια και ο αλληλοσεβασμός.

Για να κάνουμε αποτελεσματική, ενδιαφέρουσα, ελκυστική και απολαυστική τη μαθησιακή διαδικασία

 • Παρέχουμε στους μαθητές μας πλήρη σειρά βοηθημάτων που έχουν συγγράψει οι έμπειροι εκπαιδευτικοί μας.
 • Εφαρμόζουμε την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.
   
 • Λειτουργούμε ψηφιακές τάξεις.
   
 • Χρησιμοποιούμε πλήθος εποπτικών μέσων.
   
 • Δημιουργούμε πολυμεσικό διδακτικό υλικό.
   
 • Ενσωματώνουμε την τεχνολογική καινοτομία στη σχολική καθημερινότητα.

Με τις σύγχρονες αυτές μεθόδους και μέσα διδασκαλίας μεγιστοποιούμε τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα, καθώς:

 • Δίνουμε έμφαση στον κοινωνικό χαρακτήρα της διδασκαλίας.
   
 • Προσεγγίζουμε διεπιστημονικά τα γνωστικά αντικείμενα, δρομολογώντας μαθησιακές διαδικασίες που στηρίζονται στη διερευνητική μέθοδο, με καθοριστικό το στοιχείο της συμμετοχικότητας.
   
 • Προωθούμε τη βιωματική μάθηση.
   
 • Προάγουμε τη δημιουργική σκέψη.